مغز « پیچیده ترین سیستم دنیا» را خداوند به رایگان در اختیار ما قرار داده است. پس بیاید با این سیستم، بهترین نابغه دنیا باشیم.

هر روز نابغه تر از دیروز
قبلا در مرضیه نگهداری ثبت نام کرده اید ؟ وارد شوید