دانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب کله پاچه

دانلود رایگان کتاب کله پاچه برای این است که بیاموزیم برای همه ما پیش آمده است که نام افرادی را فراموش کنیم و در واقع به حافظه خودمان اطمینانی نداریم

و همیشه بهانه ای داشتیم و توجیهی برای فرار از این دغدغه

ما اینبار این دغدغه شما را حل کرده ایم