همدلی

آنچه در این پست میخوانید

    کارگاه همدلی روز جمعه در دانشگاه ازاد برگزار شد

    همدلی یک از ان مهارت هایی است که برای برقراری ارتباط بین افراد بسیار موثر می باشد.

    همدلی هم به مانند بقیه مهارت ها باید فرا بگیریم

    اگر همدلی داشته باشیم می توانیم هر دو نیم کره مغز خود را فعال کنیم و این فعالیت برای تقویت مهارت های ذهنی ما نیز اثر گذار است